Οι κάτωθι, Αξ:. Αξ:. και μέλη της Σ:.Στ:. «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 68» υπ. Αρ. 4, υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, σήμερον την 10ην Ιουνίου 2010, συναποφασίσαμε, μετά από συζήτηση, όπως συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις αρμονικές κρούσεις της σφύρας του Μεγ:. Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, συμβουλευόμενοι την Τεκτ:. Σοφίαν του και υπό την καθοδήγησή του, εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Ολομελείας της Ηνωμένης Στοάς της Ελλάδος κατά την 26η Απριλίου 2010.

Με την παρούσα από κοινού δήλωση μας, καλούμε τον Σεβ:. Διδ:. και τα υπόλοιπα μέλη της Σ:.Στ:., όπως λάβουν σοβαρά υπόψιν την απόφαση μας και πράξουν τα δέοντα, ούτως ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του Μεγ:.Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, επ’ αγαθώ των εν Κανονικότητι Τεκτόνων.

(ακολουθούν οι υπογραφές των αδ:. αδ:.)