Ο Σεβ:. Διδ:., οι Επόπται, οι Αξ:. Αξ:. και τα μέλη της Στ:. «ΓΑΙΑ» υπ. Αρ. 7, υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, σήμερον την 20ην Μαΐου 2010, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ:. Διδ:., συνήλθαν εις Ολομέλεια με μοναδικό θέμα «Λήψη Απόφασης για την περαιτέρω πορεία της Στ:. ημών».

Μετά συζήτηση και ψηφοφορία, ομοφώνως αποφασίσαμε όπως συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις αρμονικές κρούσεις της σφύρας του Μεγ:. Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, συμβουλευόμενοι την Τεκτ:. Σοφίαν του και υπό την καθοδήγησή του, εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Ολομελείας της Ηνωμένης Στοάς της Ελλάδος κατά την 26η Απριλίου 2010.
Εξουσιοδοτούμε περαιτέρω τον Σεβ:. Διδ:. της Σ:. Στ:. μας όπως πράξει ότι είναι αναγκαίο ούτως ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του Μεγ:. Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, επ’ αγαθώ των εν Κανονικότητι Τεκτόνων.

(ακολουθούν οι υπογραφές των αδ:. αδ:.)