Η πλειοψηφία των μελών της Σ:.Στ:. «ΕΛΑΙΑ» υπ. Αρ.8, υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, σήμερον την 6ην Ιουνίου 2010, συναποφασίσαμε, μετά από συζήτηση, όπως συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις αρμονικές κρούσεις της σφύρας του Μεγ:. Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, συμβουλευόμενοι την Τεκτ:. Σοφίαν του και υπό την καθοδήγησή του, εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Ολομελείας της Ηνωμένης Στοάς της Ελλάδος κατά την 26η Απριλίου 2010.

Με την παρούσα από κοινού δήλωση μας, και θεωρώντας ότι αποτελούμε την απόλυτη πλειοψηφία του πληρώματος της Σ:.Στ:., καλούμε τον Σεβ:. Διδ:. της, όπως λάβει σοβαρά υπόψιν την απόφαση μας και πράξει τα δέοντα, ούτως ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του Μεγ:.Διδ:. Ευσταθίου Λιακοπούλου, επ’ αγαθώ των εν Κανονικότητι Τεκτόνων.

(ακολουθούν οι υπογραφές των αδ:. αδ:.)