ΠΑΝ.Γ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ

 1. Ο Ιωάννης Καποδίστριας τέκτων κανονικός, Ο Ερανιστής 3(1965) σελ 125
 2. Τεκτονικόν Δελτίον 6 (1965) σελ 206 - 208
 3. Αναγνώρισις των Ελλήνων τεκτόνων της περιόδου 1780 – 1850 εκ των παρά τας υπογραφάς αυτών στιγμών, Τεκτονικόν Δελτίον, Παράρτημα 1ον (1965) σελ 41 – 42
 4. Περί την ίδρυσιν της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής, Τεκτονικόν Δελτίον 4 (1963) σελ 20 – 26
 5. Ελληνικαί Τεκτονικαί Στοαί προ και κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, Τεκτονικόν Δελτίον 4 (1964) σελ 58 – 68, 113 – 125, 62, και Τεκτονικόν Δελτίον 5 (1964) σελ 154 - 176 και 227 – 254.
 6. Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός, Παρνασσός 7 (1965) σελ 101,103,51,131 και Τεκτονικόν Δελτίον 6 (1965) σελ 129,36,49,42,

ΠΟΛΛΑΤΟΣ Μ.

 1. Διακόσια Χρόνια Ελληνικού Τεκτονισμού (1740 – 1940) Αθήναι 1952, σελ 6,11,303

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΣΤ.

 1. Μουρατόροι και Κονιάται, Τεκτονικόν Δελτίον 1 (1954) σελ 535 και 558
 2. Ο Τεκτονισμός και η Ελληνική Ελευθερία, Τεκτονικόν Δελτίον 2 (1955) σελ 22

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

 1. Συμβολή εις την Ιστορίαν της ανά τας Ελληνοκάς χώρας Ελευθέρας Τεκτονικής, Πυθαγόρας Γνώμων 1(1932) σελ 106,184,83,86

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

 1. Οι αδελφοί Αλέξανδρος και Νικόλαος Υψηλάντης και ο Τεκτονισμός, Τεκτονικόν Δελτίον 5 (1964) σελ 35 – 41

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.

 1. Οι Τέκτονες και η Φιλική Εταιρεία, Εμμ.Ξάνθος και Παν.Καραγιάννης, Ο Ερανιστής 2 (1964) σελ 139 – 157 και Τεκτονικόν Δελτίον 5 (1964) σελ 101 – 120.

ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΣΤ.

 1. Ο πρώτος Έλλην απολογητής του Ελευθεροτεκτονισμού : Ο πρωτοπαππάς Ζακύνθου Αντώνιος Κατήφορος, Τεκτονικόν Δελτίον 2 (1955) σελ 49

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΚΗΣ

 1. Οι απαρχές του Ελευθεροτεκτονισμού στο Νεοελληνισμό, Μικρασιατικά Χρονικά 9 (1961) σελ 321

ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Κ.

 1. Πυθαγόρας 8 (1930) σελ 225

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

 1. Τεκτονική Γενεαλογία, Τεκτονικόν Δελτίον 6 (1965) σελ 113,109,114,116, 119,

ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Π.

 1. Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός, 1740 – 1950, Αθήναι 1951 σελ 9,15,17

ΜΟΥΡΙΚΗΣ Σ.Α.

 1. Τεκτονισμός εν Κερκύρα, Αθηνά 1 (1894) σελ 29

ΜΠΟΥΑΣ Δ.

 1. Πυθαγόρας – Γνώμων 1 (1932) σελ 120

ΑΣΔΡΑΧΑΣ ΣΠ.

 1. Κάλβος Ανδρέας, Ο Ερανιστής 2 (1964) σελ 109

ΛΑΣΚΑΡΙ Ν.

 1. Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής, έκδοσις β,Αθήνα 1951, σελ 538 - 539